Hotelový řád Wellness hotelu Marlin

Informace o ubytování

Ubytovatel může ubytovat hosta,který se v recepci prokáže platným cestovním pasem,občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 18 hodin.Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak nebo po informaci o zpoždění.

Ubytování klientů může být v den nástupu provedeno až po 15.00 hod a to pokud byl pokoj obsazen z důvodu úklidu. Pokud nebyli žádní předcházející hosté, je možnost ubytování již po osmé hodině ranní a to po domluvě s ubytovatelem.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla – li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10,30 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

Informace o pobytu.

Úklid pokoje je denně prováděn mezi 10:00 – 12:30 hod.Po jen v případě, že ubytovaný v tomto čase není přítomen. Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím,společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení. Za škody,které způsobí na majetku ubytovacího zařízení,odpovídá v plném rozsahu, pokud neprokáže že škody nezavinil. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb,bude z této zálohy přednostně hrazena škoda,kterou host prokazatelně způsobil.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek,prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.

V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů,kromě těch, které hostů slouží k jejich osobní hygieně. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla,přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak,aby nevznikl požár.Na pokojích,v restauraci i ve všech interiérech je zakázáno kouřit.

Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav, majitel musí být vybavený náhubkem pro psa a je přímí zákaz pobytu psa na postelích. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu,může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem,zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě,že je hrubým způsobem poruší,má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby,před uplynutím dohodnuté doby. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Stížnosti hostů,případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení,přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Není povolen pohyb po hotelu v lyžařské obuvi. Děkujeme za pochopení.

Po ukončení pobytu je host povinen ohlásit odchod a odevzdat klíče od pokoje personálu.

Ubytovací řád je platný od 01.01.2008

Děkujeme za návštěvu.

WELLNESSHOTEL MARLIN

Komentáře nejsou povoleny.